header

Kunngjøring: Oppstart av privat detaljregulering for Fornebu Arena

Planområdet er ca. 70 daa stort og er i dag regulert til bygge område for arena og trafikkområder. Fremtidig regulerings formål vil være kombinert byggeområde for idrettsanlegg, kultur, kontor, bevertning og forretning, samt samferdsels anlegg. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for  en ombygging av arenaen, som vil gi mer fleksibel bruk og mulighet for flere samtidige aktiviteter. Det planlegges for utadrettede funksjoner i deler av første etasje. Eksisterende kontorfløy vil bli foreslått påbygget med én etasje. Mot John Strandruds vei er det aktuelt å bygge inn logistikkplassen. Det kan også bli aktuelt å regulere tiltak på det omkringlig gende veisystemet, bl.a. for å sikre god og trygg trafikk avvikling ved drift av arenakomplekset.  

Planarbeidet vil skje parallelt og koordinert med Bærum kommunes arbeid med områdeplan for Fornebuporten. Planarbeidet utløser ikke krav til konsekvensutredning.  

Planarbeidet utføres av COWI AS og Reiulf Ramstad arkitekter AS på vegne av Sameiet Widerøeveien nr. 1. Innspill til planarbeidet sendes COWI v. Gunnar Stenvik / gms@cowi.no innen 14.05.2021. 

Det vil bli avholdt et digitalt informasjonsmøte 29. april, kl. 18:00 der det vil bli gitt en nærmere orientering om prosjektet og planarbeidet, herunder videre medvirknings prosess overfor nærmiljø og berørte. Påmelding kan skje til  kontakt@telenorarena.no. 

nye-telenor-arena-flerbrukshall-skisse-reiulf-ramstad-arkitekter

Last ned kunngjøringen

Last ned PDF
teaser

Presentasjon fra Informasjonsmøte 29.april

Last ned PDF
Fornebu Arena

Mer informasjon og flere illustrasjoner

Last ned PDF